El projecte “En educació, oportunitats per a tothom!” emmarcat dins dels Projectes amb Oportunitats d’Èxit educatiu a Favor de l’Alumnat (POEFA) és un projecte escolar amb accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat entre les etapes de primària i secundària obligatòria.

Aquest projecte escolar dóna suport a diverses necessitats educatives de l’alumnat de 5è i 6è de primària. El que es pretén aconseguir és augmentar el seu grau d’implicació davant l’aprenentatge i el treball de diferents continguts, per tal de millorar també la seva predisposició a participar en activitats de caire cooperatiu, de convivència, d’expressió, oferint-los-hi una educació de qualitat. Es fa molt necessari adoptar una perspectiva d’equitat on hi hagi igualtat d’oportunitats en la distribució de les diferents accions de suport. Les activitats programades els ajudaran a acabar l’etapa de primària amb bons resultats i bons hàbits de treball. Una bona transició entre primària i secundària serà la clau per prevenir l’abandonament escolar prematur i garantir un futur millor.

OBJECTIUS

  • El centre prioritza el reforç de competències en les diferents àrees, incidint sobretot en les d’expressió artística i llengua anglesa per acompanyar l’aprenentatge de l’alumnat per assolir l’èxit acadèmic relacional i personal en les etapes de transició educativa.
  • El projecte vol desplegar accions de caràcter acadèmic, lúdic i convivencial amb l’objectiu de facilitar la inclusió dels alumnes a través de l’adquisició de capacitats per fer-los més competents en el tractament dels diferents continguts treballats.
  • El centre s’implica col·lectivament en xarxes de suport i activitats complementàries relacionades amb les activitats sol·licitades en el POEFA, per tal de participar en actuacions organitzades dins i fora del centre en el marc de la innovació educativa i l’equitat.

MODALITATS

Modalitat A: Reforç educatiu extern. Sessions i tallers en horari lectiu que proporcionen suport per a les competències bàsiques amb docents externs, i professionals o assessors de reforç per als alumnes més vulnerables.
Modalitat B: Extensió educativa amb un component lúdic. Sessions i estades dins i fora del centre, en horari lectiu, de tarda o extraescolar.
Modalitat C: Orientació. Suport adreçat als professors i alumnes amb talents singulars i necessitats educatives específiques, i atenció a col·lectius d’alumnes en risc d’exclusió, marginalitat, abandonament prematur i desafecció escolar.
Modalitat D: Grups interactius. Accions i tallers amb famílies per a la creació d’una comunitat i xarxa de suport en els centres participants.
Modalitat E: Creació d’activitats i material educatiu de reforç. Recursos educatius de suport als alumnes en períodes festius i de vacances.

Si voleu veure les fotos dels tallers i activitats realitzats, cliqueu aquí.

Programa operatiu d’ocupació, formació i educació, FSE 2014-2020
Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu