Els pilars fonamentals de la nostra escola

 

 1. Fomentar el desenvolupament de l’infant d’una manera integral.
  • L’equip vetlla fer un acompanyament individualitzat dels infants, respectant les necessitats i potencialitats de cadascun/a. No hem d’oblidar la importància del desenvolupament del sentit crític, l’adquisició d’una bona autoestima i autoconcepte, la gestió i regulació emocional, el sentiment de pertinença al grup i al centre o l’assoliment de valors essencials (solidaritat, justícia i tolerància) com a eina per créixer i desenvolupar-se de manera integral.
  • El treball per ambients d’aprenentatge (Educació Infantil), els racons de llengua i matemàtiques (Comunitat de Mitjanes) i les capses d’aprenentatge (Comunitat de Grans) afavoreix un aprenentatge actiu, creatiu i lliure, a la vegada que respecta els diferents ritmes de cada infant. Aquestes propostes ajuden a la consolidació del treball autònom i col·laboratiu de l’alumnat i propicien el desenvolupament de les competències i l’adquisició de continguts. La incorporació de dues mestres a l’aula en gran part de l’horari lectiu ajudi en gran mesura a aconseguir aquest creixement integral.

 2. Fomentar un aprenentatge significatiu i vivencial.
  • Dotar de significativitat l’aprenentatge és un dels pilars fonamentals per aconseguir que els coneixements s’incorporin a la memòria a llarg termini, a la vegada que resulten més motivadors per l’alumnat. Això s’aconsegueix a partir d’un aprenentatge integral basat en l’experiència i els interessos de l’alumnat. Des de l’escola també estem incorporant accions per propiciar una educació per al desenvolupament sostenible. La nostra missió és fomentar les competències que permeten a l’alumnat reflexionar sobre les seves accions i l’impacte que aquestes tenen.
  • A Primària es promou un treball funcional i engrescador de la llengua i les matemàtiques a través dels racons i capses d’aprenentatge. D’aquesta manera s’aconsegueix una continuació de les propostes vivencials, manipulatives i reflexives que es porten a terme a Educació Infantil. En totes les etapes es promou el treball a partir de la identificació i reflexió al voltant dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i dels Drets de la Infància.

 3. Educar en la convivència i el respecte envers la diversitat.
  • Facilitar a l’alumnat les eines necessàries per poder conviure en societat, respectant les diferències i superant els estereotips sexistes, racistes i classistes, és un dels reptes essencials de l’escola. El respecte és una de les nostres prioritats per crear una ciutadania que esdevingui responsable, solidària, autònoma i integrada socialment. Tan important és al nostre centre la millora dels resultats acadèmics com l’adquisició d’un benestar emocional per tots els infants, fent-los sentir que es troben en un espai segur, proper i càlid.
  • Els valors que cerca l’escola volen aconseguir que esdevinguem una escola coeducadora, on tothom es senti part essencial i es reconeguin les seves potencialitats sense cap tipus de discriminació. Les propostes educatives posen de manifest el valor que tenim totes les persones i les biblioteques d’aula s’han farcit recentment amb una col·lecció de llibres que treballen la coeducació.

 4. Fomentar la inclusió real i el treball col·laboratiu i cooperatiu.
  • L’escola acull una gran diversitat i s’han establert mesures per atendre-la. En aquest sentit s’ha optat per atendre la diversitat mitjançant el treball inclusiu de la mestra d’Educació Especial dins de l’aula ordinària, intervenint així tant amb l’infant que presenta més necessitats com amb la resta d’alumnes del grup-classe. També comptem amb una tècnica d’Educació infantil, un tècnic d’integració social i una vetlladora al centre.
  • Hem apostat per una barreja d’edats en els grup d’Educació Infantil (de manera que a cadascun dels grups de referència trobem infants de 3, 4 i 5 anys) per promoure un aprenentatge molt enriquidor a partir de la descoberta de les capacitats, habilitats i necessitats pròpies i dels/de les altres. Als diferents nivells de Primària treballem propostes que necessiten del treball en equip (racons, capses d’aprenentatge, recerques de coneixement del medi, …), sessions de tutoria individual i grupal i dinàmiques de grup que ajuden a identificar i consolidar les habilitats socials i cíviques de manera reflexiva i lúdica a l’hora.

 5. Integrar l’entorn en l’aprenentatge del dia a dia.
  • Hem anat establint i ampliant vincles i col·laboracions amb entitats de l’entorn, corresponents a diferents disciplines, per tal d’enriquir el projecte educatiu del centre i presentar i incloure el coneixement de cada entitat en la comunitat educativa. D’aquesta manera també promovem l’obertura del centre a l’entorn, la creació d’una xarxa, el sentiment de pertinença o l’apropament a l’entorn (per tal que hi tinguin vivències).
  • El projecte transdisciplinar anual (enguany titulat “Som a Sants”) promou el coneixement del a cultura tradicional santsenca, la relació amb entitats del barri i la visita a espais i edificis emblemàtics. Mitjançant el Projecte Magnet, hem incorporat les pràctiques científiques de l’IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya). Altres entitats amb les que portem a terme col·laboracions amb caràcter permanent o puntual són MNAC (Museu Nacional d’Art de Cataunya), espai comunitari la Troca, Fundació Canpedró, escola de música Xamfrà, etc. No hem d’oblidar la importància que tenen les sortides tant a l’entorn proper (barri) com al natural.

 6. Propiciar un treball integrat de les llengües.
  • Vetllem per aconseguir una millora de la competència lingüística i comunicativa en totes les llengües de l’escola, prioritzant la llengua catalana, ja que garantir un bon domini de les llengües ajuda a evitar un abandonament escolar prematur i contribueix a garantir l’equitat i la inclusió social.
  • Al claustre comptem amb un gran nombre de docents amb perfils especialitzats en llengües, els/les quals inclouen propostes lingüístiques motivadores i que parteixen dels interessos de l’alumnat (temps de conversa, aprenentatge lectoescriptor globalitzat, treball a partir de les tipologies i gèneres textuals en llengua catalana i castellana i mitjançant “learning boxes” a llengua anglesa, 30 minuts de lectura diària a Primària, activitats de foment de la lectura, etc.). La coordinació entre els/les diferents professionals que treballen les llengües és clau per establir una línia pedagògica clara i definida.

 7. Augmentar la participació i la comunicació de les famílies al centre.
  • S’estan dissenyant espais que promoguin la participació i implicació de les famílies en el dia a dia del centre. Es vetlla perquè totes es sentin incloses i puguin compartir les seves inquietuds, propostes de millora o suggerències.
  • A banda dels canals habituals de comunicació amb les famílies (entrades i sortides, entrevistes, reunions de seguiment, …), també hem establert altres canals per participar com són les reunions de l’equip directiu amb les famílies delegades (per compartir propostes, inquietuds, etc.) o les realitzades amb l’AFA.